За общество с твърда и ясна гражданска позиция!

Мисия на неправителствената организация

Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд, както и защита на здравето на жителите на с. Труд и опазване на околната среда на селото.

Цели на организацията

1. Развитието и утвърждаването на демократичните ценности, гражданското общество, гражданското участие и доброто управление на с. Труд.  
2. Поддържане инфраструктура на с. Труд, обновяване и опазване на парковете и градините в с. Труд.  
3. Защита гражданските права.  
4. Развива опазването на околната среда, включително управление на отпадъците и предпазване от замърсявания;  
5. Обновяване и поддържане на училищата, детската градина, читалищна дейност и извънкласни занимания в с. Труд. Подпомагане развитието на младежта и спорта.  
6. Решаване на транспортните проблеми на жителите на с. Труд и региона.  
7. Решаване на здравните проблеми на жителите на с. Труд и оптимизиране на здравните грижи, предоставяни в селото.  
8. Подпомагане развитието на селското стопанство, биологичното земеделие и животновъдство, екологично чиста лека промишленост, социално обслужване, пътища (пътни мрежи), спортни съоръжения, инженерна инфраструктура, електроснабдяване и електроразпределение, водоснабдяване и канализация , ландшафт, културни ценности и екология на с. Труд и региона;  
9. Да популяризира региона пред български и чуждестранни инвеститори, които да спомогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на местното население;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info